Algemene Voorwaarden :

 

1. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email worden aangegaan. Er wordt een bevestigingsmail verstuurd, daarna is de reservering definitief.

2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde vakantiewoning en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar of diens contactpersoon ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

3. De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de eigenaar ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren.

Richtlijnen ter plaatse vervangen deze algemene richtlijnen.

4. De huurders van de vakantiewoning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

5. De maximale capaciteit (3 personen) van de lokatie mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

6. Indien de huurders  zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurders de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar de huurders aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

7. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. De schade is voor rekening en risico van de huurder(s).

8. Indien de vakantiewoning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar.

9. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de vakantiewoning vanaf 15 u, tenzij vooraf  anders met de eigenaar is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

10. Gratis annuleren kan tot 30 dagen voor de contracttijd. In geval van annulering binnen de 30 dagen voor datum van intrek, wordt 100 % van de totaal prijs  in rekening genomen.

11. De huurder gebruikt het roerende goed gratis in leen, dus dient hiervoor niet te betalen.

12. Indien de eigenaar door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren  zal echter geen schadeclaim tegen de eigenaar kunnen worden ingediend.

13. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurders of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning.

14. Roken is niet toegestaan binnenshuis.